Pomiary elektryczne:

• Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
• Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
• Pomiary rezystancji izolacji obwodów.
• Pomiary stanu inatalacji odgromowych.
• Pomiary rezystywności gruntu
• Pomiary oświetlenia.
• Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji.
• Pomiary elektronarzędzi.
• Pomiary rezystancji izolacji ścian i podłóg 


Celem pomiarów jest sprawdzenie, czy instalacja elektryczna oraz urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo. W pierwszej kolejności dokonuje się oględzin - sprawdzenia, czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia, czy urządzenia są prawidłowo podłączone, kontakty dobrze przymocowane, czy gniazda znajdują się w przepisowych odległościach od natrysków i wanien kąpielowych. Urządzenia elektryczne nie mogą stwarzać zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu.


Po przeprowadzeniu oględzin przeprowadzane są pomiary:

  • pomiar skuteczności ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem (następuje po przekroczeniu wartości prądu, np. 10A) poprzez szybkie wyłączenia zasilania. Urządzenia zabezpieczające przed zwarciem to wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa.


  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - polega na sprawdzeniu, czy urządzenie zabezpieczające (wyłącznik różnicowo-prądowy) odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia (pralka, lodówka);


  • pomiar rezystancji izolacji - pozwala stwierdzić, czy izolacja przewodóww instalacji elektrycznej jest na dostatecznie wysokim poziomie - zbyt niska wartość rezystancji izolacji może spowodować wadliwe działanie wyłączników przeciwporażeniowych;


  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych - polega na sprawdzeniu działania wyłączników przeciwporażeniowych, które mają na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem elektrycznym.